Miliarium Liggende Hvit

Leder

Godt fundament for fremtiden

Karlsen Peder II
2023 var et krevende år for boligutviklingsbransjen og også for Miliarium. Vi erfarte ytterligere fremdriftsutfordringer i flere prosjekter kombinert med markante økninger i finanskostnader og svakt boligsalg. Miliarium nådde likevel viktige milepæler i flere reguleringssaker, vi sluttførte et godt prosjektsalg på tross av at vi normalt ikke selger prosjekter, og vi omprofilerte Miliarium. Vi har svært attraktive utviklingstomter i porteføljen vår og ser frem mot et ventelig meget spennende 2024!
Regnskapet for 2023 viser et årsresultat etter skatt for morselskapet på 16,6 MNOK og for konsernet på -13,7 MNOK. Balansen er svært solid. Morselskapet og konsernet hadde ved årsslutt 2023 bokført egenkapitalandel på henholdsvis 87% og 67% og bokført egenkapital på henholdsvis 621 MNOK og 585 MNOK. Ved utgangen av 2023 var den estimerte verdijusterte egenkapitalen for aksjene i Miliarium Holding AS ca. 1.000 MNOK.

Miliarium er en del av Adolfsen-Gruppen, der mange andre selskaper inngår, hvorav flere med eiendomsutviklingsprosjekter i ulike segmenter. Det har vært en fordel å kunne leie ut enkelte av våre dyktige ressurser på deltid til noen av de andre selskapene i gruppen, når Miliarium selv har opplevd å ha overkapasitet i organisasjonen gjennom 2023. I motsetning til mange andre aktører i bransjen, har vi hverken sett oss nødt til å permittere eller nedbemanne i 2023, noe vi er glade for. Vi satser på våre folk og bruker tid og ressurser på å utvikle organisasjonen og systemverdi. Ved inngangen til 2024 styrket Miliarium staben ytterligere på akkvisisjon med en tilhørende tro på fremtiden og at gode muligheter ligger foran oss.

I løpet av året tok vi viktige og verdiskapende steg i flere av våre prosjekter. Vi ferdigstilte planforslag til politisk behandling for Husebyplatået, Montebello Terrasse og Munkerudgrenda i Oslo. Vi forventer omsider politisk behandling av disse sakene i 2024. Planprogrammet for områdereguleringen på Storaneset ble vedtatt, og utkastet til planforslag for Kristianborg ble lagt ut på offentlig ettersyn. Selv om alle disse reguleringsprosessene har tatt uforholdsmessig lang tid, er det godt å endelig kunne skimte lys i enden av tunellen. Ved utgangen av 2023 var Miliarium Holding AS investert direkte og indirekte i en prosjektportefølje med et estimert totalt urealisert potensial på ca. 4.600 boliger. Vår andel av dette er ca. 1.700 enheter.

Vi har et veldig godt fundament for å skape videre utvikling, vekst og verdier, mens vi hver dag fokuserer på å skape gode hjem og nabolag.
Signatur Peder sort uten bakgrunn
Peder Stavnes Karlsen
Administrerende direktør
Fortsett med årsrapporten