Leder

Et godt fundament for videre utvikling
Peder Stavnes Karlsen 2015
2022 endte med et godt resultatregnskap for Miliarium Bolig, og i løpet av året tok vi viktige og verdiskapende steg i flere av våre prosjekter, eksempelvis Husebyplatået, Montebello Terrasse, Kristianborg, Storaneset og Fløylia. 2022 var likevel et utfordrende år på flere måter. Pandemien ble avløst av krigen i Ukraina som medførte ny usikkerhet og negativ påvirkning på forsyningskjeder. Kunstig lav rente bidro til vedvarende høy inflasjon som igjen medførte store renteøkninger gjennom 2022. Boligsalget i vårt investeringsunivers ble svekket sammenlignet med forventningene ved inngangen til året, og vi valgte å utsette enkelte salgs- og byggestarter. Vi solgte oss ut av to utviklingsprosjekter i løpet av 2022. Solide gevinster og tilbakebetaling av innskutt kapital fra disse salgene styrker både resultatregnskapet for 2022 og den kortsiktige likviditetstilgangen. Vi har reserver i bakhånd til gode muligheter som vi forventer at vil dukke opp i 2023.
Regnskapet for 2022 viser et årsresultat etter skatt for morselskapet på 27,8 MNOK og for konsernet på 53,0 MNOK. Balansen er svært solid. Morselskapet og konsernet hadde ved årsslutt 2022 bokført egenkapitalandel på henholdsvis 88,2% og 69,6% og bokført egenkapital på henholdsvis 604,5 MNOK og 597,2 MNOK. Ved utgangen av 2022 var den estimerte verdijusterte egenkapitalen for aksjene i Miliarium Bolig AS 996,7 MNOK, som er en økning gjennom året på tross av noe krevende og usikre tider. Vi har et veldig godt fundament for å skape videre utvikling, vekst og verdier, mens vi hver dag fokuserer på å skape gode hjem og nabolag.

2022 ble et «venteår» for flere av våre prosjekter. Vi erfarer dessverre fremdriftsutfordringer i flere reguleringsprosesser som i stor grad skyldes interne forhold hos offentlige myndigheter. Heldigvis finnes det positive unntak. Og selv om ting tar for lang tid, rykker vi likevel gradvis nærmere målstreken. Ved inngangen til 2023 håper vi på politisk behandling av flere reguleringsplaner i løpet av året. 2023 er et valgår. Dette skaper både muligheter og utfordringer med hensyn til fremdrift i plansaker etter oversendelse til politisk behandling og påfølgende politiske planvedtak. Ved utgangen av 2022 var Miliarium Bolig investert direkte og indirekte i en prosjektportefølje med et estimert totalt urealisert potensial på >5.000 boliger. Vår andel av dette er ca. 1.800 enheter.

Vi fortsetter å bygge sten på sten. Vi er godt posisjonerte og ser frem til å fortsette arbeidet med samfunnsriktig, fremoverlent og verdiskapende prosjektutvikling i årene fremover.
Signatur Peder sort uten bakgrunn
Peder Stavnes Karlsen
Administrerende direktør
Miliarium Bolig © 2023